0 - زمین ناآرام

زمین ناآرام
 
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی 1391
 

ساختمان درونی زمین مانند یک تخم مرغ سه لایه است:

1- پوسته

2-گوشته یا جبه

3-هسته

 

1- پوسته:
پوسته نازک ترین لایه ی زمین است ودر نقاط مختلف ضخامت های متفاوتی دارد . در زیر قاره ها خصوصا کوه ها ضخامت آن حداکثر ودر زیر دریا ها واقیانوس ها ضخامت آن به حداقل می رسد به طوری که ضخامت پوسته  به طور متوسط 30 تا 35 کیلومتر است.

                               

 پوسته ی قاره ای ( به ضخامت تقریبی 20 تا 60 کیلو متر)

پوسته ی اقیانوسی ( به ضخامت تقریبی 8تا 12 کیلومتر)

 

گوشته ( به ضخامت تقریبی 2900 کیلو متر)

                                                          

گوشته در زیر پوسته  قرار دارد که عمق آن تقریبا 2900 کیلو متر از سطح زمین می باشد. ضخامت گوشته در زیر کوه ها کمتر ودر زیر اقیانوس ها بیش تر است. در مرز بین گوشته وپوسته

سرعت امواج زمین لرزه زیاد می شود . این افزایش ناگهانی سزعت، نشان دهندهی تغییر در جنس

مواد تشکیل دهنده است.

 

žهسته

  بیرونی(به ضخامت 2270 کیلومتر)

درونی به ضخامت1216 کیلومتر)

žامواج زمین لرزه در عمق 2900کیلومتری سطح زمین تغیییر ناگهان می کندکه خود نشانه ای از تغییر در حالت ماده است. نام این ماده «هسته» می باشد.
žهسته داغ ترین، ضخیم ترین و چگال ترین لایه ی زمین می باشد. علت چگالی زیاد آن با وجود دمای زیادی که دارددر این است که فشار طبقات بالایی بر لایه آن را بسیار متراکم ساخته است.
žبخش بیرونی آن به حالت مایع وبخش درونآن به حالت جامد است.
žجنس هر دو بخش هسته از آهن و نیکل است.
žدمای هسته  حدود 4600 درجه ی سانتی گراد و در مرکز  زمین نزدیک به 6000 تخمین زده شده است.

 

ترتیب ضخامت لایه های زمین:

                     پوسته « گوشته« هسته
      پوسته« هسته ی درونی«هسته ی بیرونی«گوشته

 

قسمت های مختلف آتش فشان

به مواد مذاب داخل زمین «ماگما» می گویند. اگر این مواد  سطح زمین  راه پیدا کنند « گدازه» نام می گیرند.

هر کوه آ تشفشان از قسمت های زیر تشکیل شده است:

1- مجرا : هر کوه آتش فشان چندین مجرا داردکه مواد مذاب از این مجرا  هاعبور کرده و به سطح زمین می رسند.

2- دهانه : هر کوه آتش فشان یک یا چند دهانه دارد که مواد مذاب آتش فشانی  به صورت فوران  از دهانه ی آتش فشان  خارج می شوند.

3-مخروط: بر اثر سرد شدن مواد مذابی  که از آتش فشان  خارج می شود ، در اطراف دهانه ، مخروطی به وجود می آید که به آن « مخروط آتش فشان»  می گویند.( هر آتش فشان تنها یک مخروط دارد.)

 علت مرگ و میر مردم قبل از خروج مواد مذاب آتش فشان گازهای سمی می باشد.

زلزله

برای جلو گیری از زلزله نوع اسکلت ساختمان و نیز مصالح مقاوم و سبک در مقاومت ساختمان در برابر زلزله نقش مهمی دارد. البته ساختمان هایی که ارتفاع زیاد ندارندو بر ساختمان های اطراف تکیه نداده اند و شکلی ساده ومتقارن مانند مکعب و مکعب مستطیل
دارند. تخریب کم تری در یک زلزله دارند. البته نوع زمین نیزدر خرابی های حاصل از زلزله موثر است. زیرا تجربه نشان داده که با وجود استحکام ساختمان  ، زمین زیر آن
، زیر آن ساختمان  را پایدار نگه نداشته است.      

 

 زمان وقوع زلزله در میزان تخریب تاثیری ندارد.

 

رضا نمدکلاهی

 

 ارسال توسط کارگروه نخبگان

شارژ ایرانسل

تفریح و سرگرمی

دانلود